Ders İçeriği

Günümüzde kitaplar vasıtasıyla öğrenilen hadislerin bir zamanlar râviler aracılığıyla öğretildiği ve onlar vesilesiyle de kayıt altına alındığı bilinmektedir. Peygamber Efendimiz’in (sav.) vefatından İmam Buhâri gibi meşhur muhaddislerin dönemine kadar rivayet ilminin geçirdiği evreleri ve rivayetlerin nasıl korunduğunu inceleyen hadis dersleri bu süreci irdelemekle birlikte Kütüb-i Sitte gibi temel kaynakların da günümüze geliş aşamalarını konu edinir. Bu dersler aracılığıyla hadis ilmine dair temel kavramlar öğretilirken hadislerin tarihi seyri de gösterilmeye çalışılır.

1. Hafta

Hadis İlmine Dair Temel Kavramlar: Hadis, Sünnet, Râvi, Rivâyet

2. Hafta

Rivayet İlmi: Sahabe ve Tabiîn Tabakaları ve Hadislerin Tahammül ve Edası

3. Hafta

Temel Hadis Eserlerinin Oluşumu: Kütüb-i Tis’a ve Öncesindeki Hadis Kitapları/Cüzleri

4. Hafta

Hadis Rivayetinden Kitap Rivayetine: Kütüb-i Tis’a Eserlerinin Rivâyeti

5. Hafta

Hadis Usulü ve Terimleri: Sahih-Hasen-Zayıf-Mevzû

6. Hafta

Râvilerin Güvenilirliği: Cerh-Ta’dil İlmi ve İsnad Analizleri

7. Hafta

Bilgi Düzeyi Açısından Hadis: Mütevâtir-Ahad Hadisler

8. Hafta

Kurân-ı Kerim ve Hadis: Hadislerin Kurân-ı Kerim’e Karşı Durumu ve Hadislerin Sayısı

9. Hafta

Diğer İlimlere Kaynaklık Açısından Hadisler: Hadisin Kelam ve Fıkıh İlmiyle İrtibatı

10. Hafta

Genel Değerlendirme

Derste Takip Edilecek Metinler

 • Hadis Tarihi, Bekir Kuzudişli
 • Hadis Tarihi ve Usulü, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
 • Hadis Usulü, Ahmet Yücel

İleri Okumalar ve Kaynakça

 • “Hadis” (Maddesi), Diyanet İslam Ansiklopedisi, Yaşar Kandemir
 • Hadis, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
 • Hadis Tarihi ve Usulü, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
 • Hadis Istılahları Sözlüğü, Abdullah Aydınlı
 • Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı, M. Taki Osmânî
 • İslâm’ın Yolu: Sünnet, Murteza Bedir
 • Hadis Rivayetinde Bağlam Sebebü îradi’l-hadîs, Bekir Kuzudişli
 • Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, Ahmet Yücel
 • Sünnet-Vahiy İlişkisi, Mustafa Genç
 • Sünnetin Tespiti, Accâc el-Hatib
 • Hadise Bütüncül Bakış, Selçuk Coşkun
 • İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları (Şeybani Örneği), Mehmet Özşenel
 • Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, Erdinç Ahatlı
 • Hadis Araştırmaları, Selahattin Polat
 • Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu
 • Hadis Günlüğü, Zekeriya Güler
 • Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Babanzâde Ahmed Naîm