Ders İçeriği

Kur’ân-ı Kerîm Allah Teâlâ’nın sonsuz ilim hazinesinden insanlığa lütfettiği bir hayat rehberidir. Kul bu kitaba temas ettiği ölçüde ünsiyeti artar, onu okuduğu ölçüde Allah’a yakınlaşır ve onu anladığı nispette marifet denizinde yol alır. Kur’ân Allah’ın, zatından ayrı düşünülemeyecek Kelam sıfatının bir tecellisidir. Dolayısıyla Kur’ân’a dokunmak, onu okumak veya onunla zihni meşgul etmek Allah’a yönelmenin ve O’nunla iletişim kurmanın bir veçhesidir. Her ne kadar Allah bütün bu vesilelerden müstağni ise de kul bunlara muhtaçtır.

Kur’ân’ı hakkıyla anlamanın ilk şartı onun Hakk’ın kelamı olduğu idrakine varmaktır. Kur’ân İlimlerine Giriş dersinde başlıca hedeflerimiz Kur’ân’ın nasıl bir kitap/hitap olduğunu kavramak, bir beşer olarak ondaki murad-ı ilahiyi anlamamıza engel teşkil eden meselelere kadim ulemamızın da birikiminden istifade ederek -dilimiz döndüğünce- açıklık getirmektir.

1. Hafta

Kur’ân İlimlerinin Tanımı, Gayesi ve Kaynakları

2. Hafta

Vahyin Mahiyeti ve Çeşitleri

3. Hafta

Kur’ân-ı Kerîm’in Tanımı ve Mahiyeti

4. Hafta

Kur’ân-ı Kerîm’in Mushaf Haline Getirilmesi

5. Hafta

Kur’ân-Kıraat İlişkisi ve Yedi Harf

6. Hafta

Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri (Fezâilü’l-Kur’ân)

7. Hafta

Kur’ân-ı Kerîm’in Benzersiz Oluşu (İ’câzü’l-Kur’ân)

8. Hafta

Kur’ân-ı Kerîm’de Anlaşılası Zor Âyetler (Müteşâbihü’l-Kur’ân)

9. Hafta

Kur’ân-ı Kerîm’de Çelişki Vehmi Uyandıran Âyetler (Müşkilü’l-Kur’ân)

10. Hafta

Genel Değerlendirme

Derste Takip Edilecek Metinler

Tefsir Usulü ve Tarihi, Ömer Çelik, Erkam Yayınları, 2012.

İleri Okumalar ve Kaynakça

  • Tefsir Usulü, İsmail Cerrahoğlu, Ankara: TDV, 2015.
  • Tefsir Usulünün Temel Meseleleri, Muhammed İsa Yüksek, İFAV, 2020.
  • TDV İslâm Ansiklopedisinden İlgili Maddeler